Sprendimai / paslaugos


SVK prižiūrima ir vystoma integruota sistema tai:


Buhalterinė apskaita 1. Buhalterinė apskaita Pirkimai, pardavimai, ilgalaikis turtas, atsargos, darbo užmokestis, atsiskaitymai ir kt.

 • Pirkimai ir pardavimai
 • Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas
 • Personalo valdymas
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas
 • Atsiskaitymo operacijos (bankas, kasa, POS, SEPA mokėjimų schemos)
 • Skolų valdymas

Finansų valdymas 2. Finansų valdymas Biudžeto planavimas, sudarymas, vykdymas ir kontrolė

 • Pavaldžių įstaigų sąmatų sudarymo, savivaldybės biudžeto derinimo procesai
 • Mokėjimo paraiškų kūrimas, tvirtinimas ir finansavimas
 • Centralizuotas finansavimo operacijų vykdymas ir kontrolė
 • Detalios biudžeto informacijos saugojimas apskaitos operacijose

Strateginis planavimas 3. Strateginis planavimas ir veiklos valdymas Strateginis plėtros planas, strateginis veiklos planas

 • Ilgalaikių strateginių planų sudarymas (plėtros planas)
 • Vidutinės trukmės strateginių planų sudarymas (veiklos planas)
 • Strateginių planų ryšys su kasmetiniu biudžetu, lėšų plano sudarymas
 • Finansiniai ir fiziniai strateginio planavimo rodikliai
 • Duomenų susiejimas nuo trumpiausios iki ilgiausios trukmės strateginių dokumentų
 • Viešųjų pirkimų plano sudarymas, vykdymas ir kontrolė

Dokumentų valdymas 4. Dokumentų valdymas Dokumentų valdymo sistema, veiklomis paremtas procesų vykdymas, el. kvalifikuotas parašas (ADOC)

 • Dokumentų kūrimas pagal šablonus
 • Lanksčių scenarijų kūrimas dokumentų procesams, procesų šablonų naudojimas
 • Informaciniai pranešimai apie paskirtas veiklas (dokumentų procesus)
 • Dokumentų pasirašymas kvalifikuotu el. parašu, ADOC dokumentų valdymas
 • Dokumentų mainai tarp skirtingų organizacijų (kitos organizacijos kaip vykdytojo paskyrimas ir vykdymo kontrolė)
 • Saugomų dokumentų surišimas su bet kuriomis apskaitos, finansų valdymo, personalo operacijomis
 • Elektroninių dokumentų išsiuntimas išoriniams adresatams
 • Dokumentų apskaitos ir vykdymo ataskaitos

Investicinių projektų valdymas 5. Investicinių projektų valdymas Projektų biudžeto pagal veiklas planavimas, vykdymas ir kontrolė, Gantt diagrama

 • Detalios projektų informacijos saugojimas: vykdantys asmenys, pajamos, sąnaudos, dokumentai
 • Projekto darbų sąrašo valdymas, grafinis darbų planavimas naudojant Gantt diagramą
 • Projekto biudžeto sudarymas pagal projekto veiklas, finansavimo šaltinius ir kt.
 • Projektų tiesioginės sąsajos su strateginiais planais, metiniu biudžetu
 • Sistemos naudotojų informavimas apie jiems paskirtas projekto veiklas, vėluojančių veiklų kontrolė

Turto administravimas ir valdymas 6. Turto administravimas ir valdymas Turto vienetų duomenų bazė, jų administravimas. Turto efektyviam valdymui reikalingi savalaikiai duomenys apie turto vienetų duomenų pokyčius, jų išlaikymo sąnaudas

 • Galimybė turėti visą reikiamą informaciją apie turto vienetą vienoje vietoje
 • Informacija apie kiekvieną turto vienetą KONSOLIDUOTOS DUOMENŲ BAZĖS pagalba
 • Galimybė įvertinti kiekvieno turto vieneto išlaikymo sąnaudas bei jas vertinti
 • Turto kontrolė prevencijos tikslais

Mokesčių ir įmokų administravimas 7. Mokesčių ir kitų įmokų už suteiktas paslaugas administravimas Mokesčio tarifikacijos valdymas, mokėtojų bazės administravimas, integracija su buhalterine apskaita

 • Mokėtojų registro administravimas
 • Mokėtojų sutarčių valdymas
 • Mokesčio taikymo ir lengvatų taisyklių sudarymas (tarifikavimas)
 • Mokesčio apskaičiavimas, įmokų ir skolininkų administravimas
 • Visų susijusių operacijų registravimas apskaitoje
 • Realaus laiko integracinis ryšys su VĮ “Registrų centras” mokesčio dedamosios nustatymui
 • Integracija su mokesčių surinkimo tarpininkais: Lietuvos paštas, Perlo paslaugos, Maxima LT
 • Su procesais ir operacijomis susijusios ataskaitos

Apskaitos duomenų konsolidavimas 8. Apskaitos duomenų konsolidavimas Konsoliduojamų įstaigų apskaitos duomenų bazė

 • Speciali duomenų bazė, nustatytų pavaldžių vienetų konsolidacijai
 • Optimizuotas kasdieninių konsolidacijos procesų ir duomenų saugojimo sprendimas
 • Pagal poreikį pritaikytos duomenų eliminavimo taisyklės

Atskaitomybės (finansinės) ataskaitos 9. Ataskaitos VSAFAS, VAS finansinių ataskaitų paketas, biudžeto vykdymo ataskaitos, konsoliduotos ataskaitos, įvairios analitinės ataskaitos

 • Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų finansinių ataskaitų paketas
 • Verslo apskaitos standartų finansinių ataskaitų paketas
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
 • Strateginio plano vykdymo ataskaitos
 • Personalo, darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio ataskaitos
 • VMI, Sodrai skirtos deklaracijos
 • Įvairios analitinės (pivot ir kitos) ataskaitos
 • Suteiktų paslaugų ataskaitos
 • Pagal specialius poreikius pritaikyti spausdiniai

Sistema gali būti diegiama visa arba atskiromis funkcinėmis sritimis.